LifeFree.pl

Grażyna Golec-Borowiec

Golec-Borowiec Grażyna 1
Imię i nazwisko: Grażyna Golec-Borowiec Profesja: Terapeuta
Strona www: http://psychoterapia-sensus.pl
E-mail: psychoterapia.sensus@op.pl
Telefon: 605 734 700

Doświadczenie:

Kształ­ciła się na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwer­sytetu Śląskiego w Katowicach. Ukoń­czyła Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Pedagogiczne. Zdobyła uprawienia mediatora rodzin­nego nadane przez Pol­skie Cen­trum Mediacji. Jest w trak­cie specjalistycz­nego szkolenia do cer­tyfikatu psychoterapeuty. W 2015 roku uzyskała rekomen­dację psychoterapeuty Pol­skiego Towarzystwa Psychoterapii Integratyw­nej. Jest Człon­kiem Zarządu Pol­skiej Federacji Psychoterapii. Należy także do Pol­skiego Towarzystwa Psychoterapii Integratyw­nej i Sys­temowej. Ukoń­czyła szereg szkoleń z psychoterapii w Pol­skim Instytucie Erick­sonow­skim, a także w Pol­skim Instytucie Psychoterapii Integratyw­nej w Krakowie. Stale pogłębia swoją wiedzę, uczest­nicząc w ogól­nopol­skich kon­feren­cjach naukowych oraz w licz­nych kur­sach i warsz­tatach doskonalących umiejęt­no­ści zawodowe.

Obszary zainteresowań i metody pracy:

W ramach własnej prak­tyki terapeutycz­nie pracuje w modelu integratyw­nym, łącząc m.in. podej­ście psychodynamiczne, erick­sonow­skie, Gestalt, poznawczo-​behawioralne i sys­temowe. Psychoterapię prowadzi naj­czę­ściej z osobami w kryzysie i rodzinami roz­padającymi się. Pracuje głów­nie z osobami (w tym także dziećmi) przed, w trak­cie i po roz­wodzie oraz rodzicami mającymi trud­ność w nawiązaniu kon­tak­tów z dziec­kiem po roz­padzie rodziny, szczególną uwagą otaczając umiejęt­ność kształ­towania wzajem­nych więzi.

Tagi

Komentarze

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treścia zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwe lub naruszające zasady współżycia społecznego.